STYRELSEN

JärvsöRådets styrelse har som uppdrag att genomföra de inriktningar och beslut som Idéforum fattar. Styrelsen ansvarar JärvsöRådets ekonomi och verksamhet, samt för fastigheterna på Torön och Stationshuset i Järvsö.

Styrelsens ledamöter

Åsa Malmström, Ordförande
asa.malmstrom73@gmail.com
070-230 67 99

My Fransson, Kassör & sekreterare
franssonmy@gmail.com
070-579 96 96

Märit Andersson, Ledamot
marit@emadesign.se
076-785 11 11

Patrik Klüft, Ledamot
patrik@multimindlife.se
070-930 04 87

Anna Esbjörnsson, Ledamot

Peter Nilsson, Adjungerad
p_nilsson@live.se
073-612 56 88

Ändamålsparagrafen från stadgarna

JärvsöRådet har till ändamål att stimulera en levande bygd genom att samordna de aktiviteter som är gemensamma för invånare, föreningar, företag och utvecklingsgrupper, samt genom att etablera och förmedla kontakter med politiker och myndigheter. Utifrån lokal förankring skall JärvsöRådet aktivt verka för bygdens olika intressen.

JärvöRådet kan äga och förvalta fastigheter och aktier som anses strategiskt viktiga för ortens utveckling antigen genom direkt ägande eller genom bolag. Styrelsen får vid behov fatta beslut om att uppta kredit samt pantsätta fastighet.

JärvsöRådet skall fungera som öppet forum, där allt som berör bygden skall kunna behandlas och där den enskilde så väl som företagare, föreningen eller utvecklingsgruppen har yttranderätt. JärvsöRådet är partipolitiskt och religiöst obundet.

Läs mer